WSJ2019: 1.Newsletter

World Scout Jamboree?

[LU]

Léif Guiden a Scouten,

Geschwënn ass et nees esou wäit : WOSM invitéiert op de 24. Jamboree organiséiert vu Kanada, Mexiko an den USA. An dëser Newsletter fannt dir all wichteg Informatiounen iwwert den Jamboree selwer a wéi dir iech umellen kennt fir dësen eemolege Camp zesumme mam Lëtzebuerger Contingent ze erliewen.

Hei déi éischt Newslettere vum Letzebuerger Contingent :

Newsletter Nr.1 (LU)

Fir wéider Froen schéck eng mail op wsj2019@sil.lu an maach eng Visit op hire Site: https://wsj2019.sil.lu/

[FR]

Chers guides et scouts,

Le 24ème Jamboree Scout Mondial organisé par le Canada, le Mexique et les Etats-Unis approche à grands pas. Dans ce premier communiqué vous trouvez des informations sur le jamboree-même ainsi que sur les modalités d’inscription pour vivre cette expérience unique ensemble avec le contingent luxembourgeois.

Voici le premier bulletin d’informations du contingent luxembourgeois:

Newsletter Nr.1 (FR)

En cas de questions envoie ton mail à wsj2019@sil.lu et visite leur site: https://wsj2019.sil.lu/