Kontakt

– Du plangs en internationale Camp?
– Du sichs eng Scoutsgrupp aus engem spezifeschen Land?
– Du brauchs eng International Recommandatioun fir är Rees an d’ Ausland?
– Du wëlls dech fir internationale Begéinunge weiderbilden?
– Du hues soss nach international froen?

Stell hei deng froen!

Bruno MARTINS
Internationale Commissaire (WOSM)
Jennifer Adami
Internationale Commissaire (WAGGGS)
Pit DEMUTH
Member
Leini Vaessen
Member
Coline Grimee
Member
Jackie Appel
Member
Max Ternes
Member
Charel DONVEN
Member