Kontakt

– Du plangs en internationale Camp?
– Du sichs eng Scoutsgrupp aus engem spezifeschen Land?
– Du brauchs eng International Recommandatioun fir är Rees an d’ Ausland?
– Du wëlls dech fir internationale Begéinunge weiderbilden?
– Du hues soss nach international froen?

Stell hei deng froen!

Bruno MARTINS
Internationale Commissaire (WOSM)
Nicole Bausch
Internationale Commissaire (WAGGGS)
Claude Frantzen
Member
Pit DEMUTH
Member
Nora Bohler
Member
Jennifer Adami
Member