Iwwert eis

Eis Roll

  • d’ Representatioun vum LGS no baussen an den internationale Scoutsevenementer (Welt- an Europakonferenzen, Däitschsproocheg Konferenzen, Grupo de Lisboa,…)
  • Mir wielen den Europa- respektiv Weltcomité mat bei WAGGGS a WOSM
  • Mir sinn Internationale Vertrieder beim SIL (Scouting in Luxembourg), d.h. fir eng gutt Zesummenaarbecht zweschent LGS an FNEL ze hunn
  • D’realiséiere vun nationalen Aktivitéiten/Projeten am internationale Beräich
  • wéi och Kontakter a Partnerschaften mat aner Scoutsverbänn ze schléissen fir en Austausch
  • Invitatiounen fir op International Campen oder Events
  • Programmideen fir Branchen a Gruppen
  • Neies aus de béide Weltverbänn bréngen…

Eis Ekipp

D’ International Ekipp gëtt koordinéiert vun den Internationale Kommissären a besteet aus enger flotter Ekipp mat Memberen déi scho vill verschidden Erfarungen am Internationale Guiden- a Scoutissmus hunn.

Eis Missioun

Generell ass eis Missioun, eis mat der internationaler Aarbecht ze beschäftegen, d.h. dass mir d’ LGS op internationaler Ebene esou gutt ewéi méiglech representéieren, an och d’ international Dimensioun probéieren weider ze entwéckelen an se méi no un eisen Verband ze bréngen.

D’ International Ekipp vun den LGS hält dësen Site och aktuell. 🙂